Wat is een gok leerling?

GOK betekent ‘gelijke onderwijskansen’. Een school heeft plaatsen voor GOK-kinderen (35%) en voor niet-GOK-kinderen (65%). GOK-kinderen hebben een mama zonder diploma secundair onderwijs, of krijgen een schooltoeslag.

Hoeveel leraren per school?

Gemiddelde groepsgrootte basisonderwijs De gemiddelde groepsgrootte in 2019 was 22,6 en in 2020 22,9.

Hoeveel rapporten middelbare school?

Op middelbare scholen wordt vier keer per jaar een schoolrapport gegeven, rond de herfstvakantie, tegen Kerst, met Pasen en aan het eind van het schooljaar. Het schoolrapport dat met Pasen wordt gegeven geldt dan als “tussenrapport” en geeft aan hoe de leerling ervoor staat voor het laatste deel van het leerjaar.

Hoeveel leraren in Vlaanderen?

In het schooljaar 2020-2021 waren er 168.390 voltijdse equivalenten tewerkgesteld in het Vlaamse onderwijs. Het gaat om het aantal budgettaire voltijdse equivalenten. Dat wil zeggen: betaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Wat doet een gok leerkracht?

De GOK-leerkracht ondersteunt het leerproces van een kind of een groepje kinderen in de klas. De IZC die ook taakleerkracht is, werkt met zorgkinderen in de taakklas, volgt de leerprocessen van de kinderen op en evalueert deze procesgericht.

Wat zijn de gok-indicatoren?

In het gewoon basisonderwijs en eerste graad van het gewoon secundair onderwijs waren er vijf GOK-indicatoren die peilden naar de socio- economische en sociaal-culturele achtergrond van leerlingen (Vlaams Parlement, 2002): (1) het gezin leeft van een vervangingsinkomen; (2) de moeder is niet in het bezit van een …

Wat is het maximale aantal leerlingen per klas?

Scholen mogen zelf bepalen hoeveel kinderen er in een klas zitten. Zij vermelden dit vaak in het schoolplan of de schoolgids. Veel basisscholen en middelbare scholen houden een maximum van 28 leerlingen aan. Ouders in de medezeggenschapsraad (MR) hebben recht op informatie over dit beleid.

Hoeveel leerlingen per leerkracht?

Landelijk is die leerling-leraarratio in het basisonderwijs tussen 2016 en 2019 licht gedaald, van 18,4 naar 17,7. In 2020 kwam de verhouding opnieuw uit op 17,7. Tussen basisscholen onderling variƫren de cijfers enorm: van onder de tien leerlingen per leraar tot achterin in de dertig.

Hoe vaak rapport middelbare school?

Een schoolrapport is een verslag van de ontwikkeling en prestaties van een leerling op school. Meestal krijgen leerlingen drie keer per jaar een schoolrapport mee naar huis: voor de kerstvakantie, de meivakantie en de zomervakantie. Scholen bepalen in overleg met de MR hoe ze een rapport opstellen.

Waarom een schoolrapport?

Beweegredenen om een rapport aan leerlingen te geven zijn vaak: het communiceren van ontwikkeling naar ouders/familieleden, het inzicht geven in de eigen ontwikkeling aan de leerling en het verplicht tussentijds vastleggen van de ontwikkeling.

Hoeveel leerkrachten in Belgiƫ?

Tot nu toe moesten we hiervoor vertrouwen op steekproeven. In het schooljaar 2019-2020 waren er 165.983 leerkrachten in het Vlaamse onderwijs.

Hoeveel leerkrachten zijn er?

In Nederland zijn, als we de universiteiten buiten beschouwing laten, zo’n 250.000 leraren werkzaam. In het primaire onderwijs verreweg het meest: 130.000. De cijfers moeten afgeleid worden uit de omvang van het totale personeelsbestand (in personen) en het aandeel onderwijzend personeel.